Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2009-2010 Öğretim Yılında Yurt Dışında Özel Öğrenci Statüsünde Yüksek Öğrenim İçin Duyuru , 09.06.2009

2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE YÜKSEK ÖĞRENİM YAPMAK İSTEYENLERLE İLGİLİ DUYURU

 

 

Yurt dışında kendi imkanlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin kanunların verdiği haklardan yararlanmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi :

    - http://yogm.meb.gov.tr adresinden veya

    - Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir.

2) Mezuniyet Belgesi :

- Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin, onaylı fotokopisi,

-Yurt dışındaki ; Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, eğitim müşavirlikleri / ataşelikleri veya il milli eğitim müdürlüklerinden,

- Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği.

3) Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans) :

      Öğrenim yapılacak ülkedeki eğitim kurumundan alınacak dil, hazırlık veya esas öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans).

      ( Açıklama :

a) Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi'nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

b) Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesini Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekir.)

4) ÖSS Sonuç Belgesi :

- Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerde (İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre) öğrenim göreceklerden ÖSS belgesi istenmez.

-  Bunların dışında kalan ülkelerde öğrenim yapacaklardan; Ön lisans öğrenimi için ÖSS’de en az 145, lisans öğrenimi için ÖSS’de 165 veya daha fazla puan almış olmaları istenir.

-  Beden Eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim kurumlarında ğrenim yapacakların özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 165 puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

(Açıklama: ÖSS Sonuç Belgesi, alındığı yıl itibariyle 2 yıl geçerlidir.

ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar :

- Öğrenim görülecek ülkenin yükseköğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,

  SAT 1 (Minimum 1000 puan)

  ACT (Minimum 21 puan)

  Abitur 

  Fransız Bakaloryası

  GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

  Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat, IB)

  Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

  İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

- Ükemizdeki liselere denk yurt dışındaki okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

- Türkiye’deki konservatuarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı kazananlardan,

- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları ile bu kurumlar dışındaki yükseköğretim kurumlarında, yüksek öğrenim şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,

- Türkiye’de veya yurt dışında ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama ya da lisans öğrenimi göreceklerden,

- Ülkemiz’deki yükseköğretim kurumlarında lisans seviyesinde öğrenim görme hakkını kazandıktan sonra kayıtlarını sildirip bu işlemi takip eden bir takvim yılı içinde yurt dışında öğrenime başlamış olanlardan ÖSS’ye girme şartı  aranmaz.

5) Nüfus Cüzdanı Örneği:

6) Askerlik Durum Belgesi ((Terhis, Erteleme, Tehir, Muaf, vb.)

    (Açıklama :

a) Ön Lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi, (1989, 1990 ve sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ve 31.10.2009 tarihine kadar 1988 doğumlular için istenmez) yıllara göre değişir.

b) Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet).

7) Vesikalık Fotoğraf (2 adet) :

    (Açıklama: Fotoğrafların arkasına ad ve soyad mutlaka yazılmalıdır.)

8) Zorunlu Hizmet Belgesi :

    (Açıklama: Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir)

9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi : (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Başvurudan önce Bilgi Edinme/Denklik

-  Öğrenim yapılacak ülkenin eğitim sistemi, lisans ve lisansüstü öğrenime kayıt-kabul ve vize şartları, ilgili ülkenin büyükelçilik veya konsolosluklarından öğrenilmelidir.

-  Öğrenim Görülecek kurumun vereceği diploma ve derece denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK’ten) öğrenilmelidir.

-  Yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği YÖK tarafından yapılmaktadır. (2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi).

-  Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin tanınması, onların yurt dışında aldıkları diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez.

2) Özel Öğrenciliği Tanınanların Yükümlülükleri

- Her öğretim yılı başı ve sonunda, öğrenim durumu hakkında temsilciliğe bilgi verilir.

- Adres değişikliği, öğrenimin yarıda bırakılması, mezun olunması durumu temsilciliğe bildirilir.

- ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan öğretim kurumlarına YÖK tarafından yerleştirilenler ÖSYS Sonuç Belgesi, kabul belgesi ve okul kayıt belgesi ile temsilciliğe başvurur.

3) Kimlerin Öğrenciliği Tanınmaz

- Öğrenim görülecek ülkede tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

- Yurt dışında açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,

- Askerlikleri ertelenemeyenler ve askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesiyle aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).

- Devlet memuru olanların (İlgili yönetmelik).

4) Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilir

- Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

- Öğrenimini tamamlayanların,

- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,

- Öğrenimi bırakanların,

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,

- Öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen sürelerde tamamlamayanların,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların,

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).

5) Askerlik İşlemleri

- Türkiye’ye izinli geleceklerin mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport uzatımı işlemlerini yurt dışı temsilciliklerine yaptırmaları gerekir.

- Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için: Savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine gönderir. Askeri savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığı veya askeri mahkemeden alınacak beraat kararı alınır. Bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile sevk tehir tekliflerini yaptırır.

Askerlik ertelemelerinde ;

- Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md. 14)

- Hazırlık veya telafi öğrenimi yapanlara bir yıl süre verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili Yönetmelik, Askeralma Yönergesi).

- Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

- Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

- Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili Yönetmelik, Md. 16).

- Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azami öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

- Staj yaptıklarının belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir (İlgili Yönetmelik Md. 29)

- Ülkemizde açıköğretim ön lisans ve lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak yurt dışında örgün öğrenim yapmaya engel teşkil etmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin askerlik işlemlerinin yurt dışında öğrenim gördükleri örgün yüksek öğretim kurumuna göre yürütülmesi gerekir. (YÖK Yürütme Kurulu Kararı).

- Lisansüstü öğrenim süre ve planları ilgili ülkedeki dış temsilcilikten alınan bilgiye dayalı olarak Bakanlıkça farklı belirlenebilir. (İlgili Yönetmelik Mr.16)

7) Dal, Okul ve Ülke Değişikliği

- Ülke, Okul ve Dal değişikliklerinde ilgili Yönetmeliğin 20. maddesi hükümleri uyulur.

8) Belgelerin Onayı

Belgeler ;

- Yurt dışında müşavirlikler/ataşelikler/konsolosluklar noter veya noter yetkili makamlar,

- Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmi makamlar

tarafından onaylanır.